X

Atlasiet savu valsti

Latvia (Latvian)Latvia (Latvian) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Atlasiet savu valsti

Latvia (Latvian)Latvia (Latvian) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Pakalpojuma un lietošanas noteikumi

SākumsPakalpojuma un lietošanas noteikumi
 1. Līdzēji
  1. Jūs, (šeit un turpmāk tekstā Klients), no vienas puses, un Jānis Ribakovs personas kods: 140600-21725, (šeit un turpmāk tekstā Jānis, Jāņa), no otras puses, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz šo līgumu par sekojošo:
 2. Līguma priekšmets
  1. Jānis sniedz Klientam šajā līgumā norādītos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), un klients apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus, saskaņā ar Klienta izvēlēto tarifu plānu un šī līguma noteikumiem. bsl.lv Pakalpojumu apjoms, tehniskie parametri, tarifu plāni un apmaksas kartība tiek noteikti šī līguma Pielikumā Nr. 1. (kas atrodas pēc adreses: https://bsl.lv/)
 3. Norēķinu kārtība
  1. Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņā ar izvēlēto maksājumu kārtību, pamatojoties uz Jāņa izrakstītu rēķinu, 7 (septiņu) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. 
 4. Pakalpojumu izmantošanas noteikumi
  1. Klients uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic, izmantojot Pakalpojumus
  2. Klients apņemas ievērot Pakalpojumu lietošanas noteikumus, kas minēti šī distances līguma apakšdaļā
  3. Ja Klients pasūta domēna reģistrācijas pakalpojumu .lv zonā, Klients piekrīt, ka tam ir saistoši .LV Reģistra uzturētāja noteikumi (Domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēnā .LV) un .LV Reģistra uzturētāja privātuma politikai (NIC privātuma politika), kas ir spēkā šobrīd vai būs spēkā nākotnē un ir pieejami .LV Reģistra uzturētāja interneta vietnē www.nic.lv.
  4. Klients pilnvaro Jāni noslēgt līgumu Klienta vārdā ar augstākā līmeņa domēna .LV Reģistra uzturētāju – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļu NIC) par domēna vārda/u reģistrēšanu.
 5. Klienta pienākumi
  1. Klientam ir jātur parole slepenībā un Klients uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas to izmantojot.
 6. EPIAS tiesības
  1. Jānis apņemas garantēt 99.9% nepārtrauktu pieeju pasūtītajiem Pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kas ir ārpus Izpildītāja ietekmes un kontroles, tajā skaitā Interneta zudumi trešo personu vainas dēļ, kurus Izpildītājs nav varējis novērst.
  2. Jānis veic hostinga klientu kontu rezerves kopēšanu vienu reizi diennaktī. Katrs Pasūtītājs ir pats atbildīgs par savā kontā glabātās informācijas rezerves kopēšanu, ja ir nepieciešams vairāk rezerves kopiju kā Pakalpojumu sniedzējs to piedāvā.
  3. Savu iespēju robežās Jānis nodrošina datubāzu un programmatūras aizsardzību pret nelegālu kopēšanu.
 7. Klienta konta slēgšana
  1. Klients pārkāpj šī līguma noteikumus
  2. Klients kavē pakalpojumu apmaksu par vairāk kā 14 dienām
  1. Jānis patur tiesības uz laiku vai pavisam slēgt Klienta kontu gadījumā ja:
 8. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana
  1. Līgums stājas spēkā ar pieteikuma aizpildīšanas brīdi un hostinga konta automātisku izveidi, kura pieejas datus Klients saņem savā e-pastā.
  2. Klients var vienpusēji izbeigt Līguma darbību pirms Līguma termiņa beigām, par to brīdinot Jāni līdz apmaksātā perioda beigām, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Izpildītāja e-pastu info@bsl.lv
  3. Visos šī līguma darbības izbeigšanas gadījumos starp pusēm tiek veikts galīgs norēķins par Klientam sniegtajiem Pakalpojumiem līdz konta slēgšanas brīdim, un tikai ar šo brīdi Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu.
 9. Neparedzēti apstākļi
  1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Līdzējs nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Līdzējs nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē.
 10. Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršana
  1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.
  2. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

-- Noteikumi

 1. Noteikumu priekšmets
  1. Mēs nodrošinām Pakalpojuma sniegšanu Klientam par atlīdzību.
  2. Noteikumi stājas spēkā pēc atlīdzības saņemšanas un darbojas neierobežotu laiku.
 2. Konta uzstādīšana
  1. Klienta konts tiek uzstādīts uzreiz pēc maksājuma veikšanas.
 3. Klienta tiesības un pienākumi
  1. materiāli, kuru izvietošana pārkāpj autortiesības;
  2. IRC skripti/boti;
  3. Warez lapas un pirātisku programmatūru;
  4. Proxy Scripts/Anonymizers;
  5. AutoSurf/PTC/PTS/PPC lapas;
  6. IP adrešu skenerus;
  7. Mail Bombers/Spam/mēstuļu skriptus un programmas;
  8. uz nacionāla naida kurināšanu vai rasismu orientētas lapas;
  9. lapas, kas satur bērnu pornogrāfiju;
  10. uz hakeriem fokusējošas lapas/arhīvus/programmas;
  11. lapas, kas attiecas uz nelegālām aktivitātēm;
  12. forumus un/vai lapas, kas satur vai norāda adresi uz warez/pirātisku/nelegālu saturu;
  13. bittorent trakerus un tamlīdzīga satura mājas lapas;
  14. citas lapas, kas piedāvā nelegālu failu apmaiņu starp lietotājiem;
  15. u.c. kas ir pretrunā ar 3.3 punktu.
  1. Klients ir tiesīgs izmantot mūsu sniegtos pakalpojumus tikai atbilstoši to vispārpieņemtajai nozīmei, nepārkāpjot mūsu un/vai trešo personu tiesības, kā arī nepārkāpjot vispārpieņemtās likumības un morāles normas.
  2. Par izvietoto saturu uz Klientam piešķirtās vietas ir atbildīgs tikai un vienīgi pats Klients.
  3. Klients Pakalpojumus drīkst izmantot tikai likuma robežās. Klients piekrīt atlīdzināt zaudējumus un apmierināt visas prasības, kas radušās pret Jāni Ribakovu, klienta darbības rezultātā.
  4. Klients nav tiesīgs izmantot Pakalpojumus nelegāliem mērķiem, piekļūšanai svešām sistēmām un/vai failiem bez to īpašnieku atļaujas, nepieprasīto un/vai sistēmu un/vai citu lietotāju iekārtas un/vai programmas nodrošinājumus bojājošu sūtījumu izplatīšanai (reklāmas materiāli, datoru vīrusi un līdzīgi materiāli).
  5. Klientam ir tiesības mainīt pakalpojumu apjomu vai pārtraukt pakalpojuma izmantošanu, vismaz mēnesi iepriekš rakstiski mūs par to brīdinot.
  6. Klients apņemas apmaksāt mūsu sniegtos pakalpojumus.
  7. Klients uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras var rasties, veicot izmaiņas konfigurācijas failos.
  8. Aizliegts izvietot uz mūsu serveriem sekojošas programmas un aizliegts izmantot mūsu pakalpojumus sekojošām darbībām un failu izvietošanai:
  9. Ja Klients pasūta domēna reģistrācijas pakalpojumu .lv zonā, klienta pienākums ir iepazīties ar domēna reģistrācijas noteikumiem .lv zonā - https://www.nic.lv/lv/lietosanas-noteikumi
 4. Datu aizsardzība
  1. Mēs apņemamies ievērot konfidencialitāti un datu aizsardzību pret Klienta datiem un ar tiem veiktajām darbībām likuma robežās. Reģistrācijas datu apstrāde notiek ievērojot "Fizisko personu datu aizsardzības likuma" prasības, kas nodrošina, ka Klienta sniegtā informācija bez Klienta piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
 5. Mūsu tiesības un pienākumi
  1. klients ir sniedzis nepatiesu informāciju par sevi;
  2. klients neveic maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem;
  3. klients neievēro šos noteikumus;
  4. klients aizkavē apmaksu;
  1. Mēs apņemamies sniegt pakalpojumus pēc iespējas labākā kvalitātē. Par kvalitātes trūkumiem netiks uzskatīti Pakalpojumu sniegšanas pārtraukumi, kuri ilgst līdz 72 (septiņdesmit divām) stundām, ja pārtraukuma pamatā ir trešo personu rīcība, iekārtu bojājumi. Pakalpojuma pārtraukuma laiks tiek skaitīts no brīža, kad Klients ir informējis mūs par pārtraukumu pa e-pastu (info@bsl.lv).
  2. Mums ir tiesības grozīt pakalpojuma maksu, par to vismaz 2 nedēļas iepriekš brīdinot Klientu. Mūsu piedāvātie grozījumi uzskatāmi par klusējot pieņemtiem, ja Klients nepaziņo par atteikšanos no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un turpina izmantot mūsu pakalpojumus.
  3. Mēs neuzņemamies garantijas par Pakalpojuma atbilstību kādam mērķim un neesam atbildīgi ne par tiešiem, ne netiešiem zaudējumiem, ko var ciest Klients Pakalpojuma izmantošanas rezultātā vai Pakalpojuma sniegšanas pārtraukumu dēļ. Mēs neesam atbildīgi par Klienta datu un datņu zaudējumiem, dzēsumiem vai bojājumiem.
  4. Mēs neatbildam par Internet tīkla darba traucējumiem, kas radušies no mums neatkarīgu iemeslu dēļ.
  5. Mums ir tiesīgs pārtraukt pakalpojumu sniegšanu un dzēst visus ar pakalpojumu saistītos datus, ja:
 6. Maksājumi, norēķinu veikšanas kārtība
  1. Jebkurš maksājums uzskatāms par veiktu tajā dienā, kad attiecīgā naudas summa ieskaitīta mūsu bankas kontā.
  2. Apmaksa par pakalpojumu tiek veikta vienu reizi mēnesī par nākamo mēnesi, pamatojoties uz Klienta e-pasta adresi nosūtītā rēķina, līdz rēķinā norādītajam datumam.
  3. Par maksājumu termiņu nokavēšanu mums ir tiesības pieprasīt no Klienta līgumsoda samaksu par katru nokavējuma dienu.
 7. Drošība
  1. Pēc rēķina apmaksas Klientam piešķirto lietotājvārdu un pieejas paroli, kuru Klients apņemas turēt slepenībā, kā arī nodrošināt paroles slepenības ievērošanu no citu ar Klientu strādājošo personu puses. Ar šo Klients uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas tiek veiktas izmantojot paroli, t.sk. bez klienta atļaujas. Klientam nekavējoties jāapziņo mums par jebkurām neatļautām darbībām ar Klienta lietotājvārdu un pieejas paroli.
 8. Citi noteikumi
  1. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas noteikumos bez iepriekšējas brīdināšanas.

Billing Automation by WISECP
Top